Поступающим

 

6М030200 – Халықаралық құқық» мамандығы бойынша магистратураға түсу үшін емтихан сұрақтары

 

Вопросы на вступительные экзамены для поступления в магистратуру по специальности «6М030200 - Международное право»

 

 

«6D030200 – Халықаралық құқық» мамандығы бойынша докторантураға түсу үшін емтихан сұрақтары

 

Вопросы на вступительные экзамены для поступления в докторантуру по специальности 6D030200 – «Международное право»

«Халықаралық жария құқық» курсының бағдарламасы

Программа курса «Международное публичное право»

«Халықаралық жеке құқық» курсының бағдарламасы

Программа курса «Международное частное право»